Huisregels en klachten

Uw gegevens zijn veilig

Met het cliëntendossier gaan de fysio om volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Bij schadeclaims tijdens afhandeling van juridische zaken geven wij alleen gegevens vrij met uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Klachtafhandeling

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut? Dan kunt u natuurlijk terecht bij de bedrijfsleiding, mocht uw klacht daarna niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u de folder “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” lezen. Deze folder kunt u vinden in onze wachtruimte.

Huisregels Alpha Fysiotherapie

Patiëntenregistratie

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.

Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Privacyreglement:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
• Toegang tot de gegevens: Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

• Inzagerecht: u heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Onderzoek

• Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor dit (anonieme) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat doorgeven aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.

Deze huisregels zijn geldig vanaf 1 januari 2011

Aansprakelijkheid

Alpha Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van eigendommen.