De vergoeding van uw zorgverzekering en Alpha fysiotherapie

Voor alle duidelijkheid: u bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw therapie! Wij hanteren wettelijke tarieven voor fysiotherapie, meer informatie kunt u vinden bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Het is belangrijk om al bij uw aanmelding uw verzekeringsgegevens aan ons door te geven; denk aan de naam van de Zorgverzekeraar, het polisnummer en uw burgerservicenummer. Ook of u aanvullend verzekerd bent is voor ons van belang i.v.m. de vergoeding.

We zijn bij het intakegesprek verplicht naar een identiteitsbewijs te vragen, wij maken hiervan een kopie voor onze administratie. Mochten er gegevens ontbreken of onduidelijk zijn dan kan de verzekeraar de gemaakte kosten niet vergoeden.

Deze gegevens dienen wij binnen een maand na de eerste behandeling in ons bezit hebben anders zijn we genoodzaakt de behandelkosten rechtstreeks aan u te declareren, i.p.v. bij uw Zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden van de Fysiotherapie

Zolang u verzekerd bent voor fysiotherapie, declareren we de behandelingen rechtstreeks door aan uw Zorgverzekeraar. Alpha Fysiotherapie hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van de Vereniging voor Vrijgevestigde Fysiotherapie( VVP).
We declareren aan u indien:

  • Het maximale aantal behandelingen verbruikt is (dit dient u zelf bij te houden)
  • U niet verzekerd bent voor fysiotherapie
  • U niet verschenen bent voor een afspraak, of te laat hebt afgebeld

De betalingsvoorwaarden van de Vereniging voor Vrijgestelde Fysiotherapie

  1. De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de Vereniging voor Vrijgestelde Fysiotherapie, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling na de gestelde termijn uit dan verkeert cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  2. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso, dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum, gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.
  3. Zodra cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  4. Indien cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden in te schakelen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten), komen voor rekening van cliënt.

Vergoedt mijn Zorgverzekeraar fysiotherapie?

De meeste Zorgverzekeraars kennen een aanvullende verzekering waarin zij fysiotherapie vergoeden. Bovendien valt fysiotherapie soms in het basispakket, namelijk voor bepaalde chronische aandoeningen.
Raadpleeg uw zorgpolis of neem contact op met de klantenservice van uw zorgverzekeraar voor betrouwbare informatie over of, welke en hoeveel fysiotherapeutische behandelingen aan u vergoed worden. Globale informatie vindt u op websites als: www.fysiotherapie.nl, het onafhankelijke www.kiesbeter.nl en het fysio-overzicht van www.Independer.nl

Bij welke zorgverzekeraars heeft Alpha Fysiotherapie een contract?

Alpha Fysiotherapie heeft met alle Zorgverzekeraars contracten afgesloten, zodat u in bijna alle gevallen in aanmerking komt voor vergoeding van uw behandeling:

Aevitae (Avero Achmea)
Groene Land Achmea
SR Zorgverzekeraar
Aevitae (VGZ)
IAK (Avero)
Turien & Co (Avero)
Agis
IAK (VGZ)
Turien & Co (VGZ)
Avero Achmea
Interpolis
Unive/VGZ/IZA/Trias
CZ/Delta Lloyd/Ohra
Menzis
VGZ
De Goudse
Nedasco (VGZ)
VPZ (VGZ)
DSW
ONVZ
Zilveren Kruis Achmea
FBTO
Salland
Zorg en Zekerheid
Fortis
SIZ/IZZ (VGZ)