Alpha Fysiotherapie Alpha Fysiotherapie
Afspraak maken

Legal

Alpha Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Als Alpha Fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Alpha Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Deze brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy beleid;
 • uw persoonsgegevens beperkt gebruiken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • een persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Onder doeleinden verstaan wij bijvoorbeeld: overleg met huisarts over beloop, overleg met verwijzer voor een controleafspraak etc.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Privacy Policy buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn van uw privégegevens

Alpha Fysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van uw privégegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Alpha Fysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten over ons privacybeleid

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen over ons privacybeleid

Indien u na het doornemen van onze Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact pagina door hier te klikken.

Protocol meldplicht datalekken

Overwegingen

 • Alpha fysiotherapie hecht belang aan een goede beveiliging van haar (elektronische) systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen en worden verwerkt
 • het valt desalniettemin nooit volledig te voorkomen dat er een datalek zal plaatsvinden
 • Alpha fysiotherapie is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om (ernstige) datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen 
 • Alpha fysiotherapie wenst aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Alpha fysiotherapie heeft daarom een beleid geformuleerd om zo adequaat mogelijk te handelen indien er onverhoopt toch een datalek plaatsvindt

1 –  Definitie datalek

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

2 – Interne verantwoordelijke melding datalekken

 1. Alpha fysiotherapie heeft een interne verantwoordelijke voor de verwerking van datalekken aangesteld die verantwoordelijk is  voor de melding van een datalek.
 2. Deze verantwoordelijke is: Eva de Weert, telefoonnummer: 0345681645; e-mailadres: eva@alphafysiotherapie.nl , hierna te noemen: ‘interne verantwoordelijke’. 

3 – Interne melding bij ontdekking van een datalek

 1. Degene die een datalek bij Alpha fysiotherapie ontdekt, meldt dit per omgaande aan de interne verantwoordelijke. 
 2. Indien mogelijk, zorgt degene die het datalek heeft ontdekt er gelijktijdig voor dat de gelekte gegevens meteen op afstand worden gewist of ontoegankelijk gemaakt.

4 – Onderzoek door de interne verantwoordelijke

            De interne verantwoordelijke onderzoekt onder meer:

 • of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig gebruikt kunnen worden
 • wie of welke afdelingen binnen de organisatie betrokken zijn bij het datalek
 • of er een verwerker betrokken is bij het incident

5 – Bestrijding datalek 

De interne verantwoordelijke stopt het datalek indien dat nog kan en neemt voorts de noodzakelijke maatregelen om het datalek zo goed mogelijk te bestrijden.

6 – Vaststelling van de gevolgen van een datalek

De interne verantwoordelijke onderzoekt de mogelijke gevolgen van het datalek aan de hand van de aard en de omvang van de gegevens die gelekt zijn en stelt vast wat de nadelige gevolgen van de betrokkenen kan zijn.

7 – Medewerking verstrekking gegevens omtrent het datalek

De ontdekker/melder van het datalek biedt alle medewerking aan de interne verantwoordelijk door zo snel en zo goed mogelijk (schriftelijk) antwoord te geven op de volgende vragen: 

 • wat is er gebeurd? (omschrijving van het incident)
 • ging het per ongeluk of is het veroorzaakt door kwade opzet (denk aan gehackte gegevens)?
 • wanneer is het gebeurd? (datum en tijdstip)
 • wanneer is het ontdekt?
 • wat voor gegevens(registers) zijn gelekt? 
 • zijn de gegevens versleuteld, en zo ja hoe?
 • konden de gegevens op afstand worden gewist of ontoegankelijk gemaakt, en zo ja, is dat gebeurd?
 • wat zijn de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen?
 • welke groep(en) personen is/zijn hierdoor getroffen? (bijvoorbeeld: leerlingen, patiënten, premium leden) 
 • hoeveel personen zijn hierdoor (bij benadering) getroffen?
 • zijn er ook gegevens van personen in andere EU-landen getroffen door het datalek?
 • konden er al technische en/of organisatorische maatregelen worden getroffen naar aanleiding van het incident?


8 – Beschikbaarheid personeel na ontdekking datalek

De verantwoordelijke van de afdeling vanuit waar het datalek heeft plaatsgevonden alsook de ontdekker van het datalek en iedereen die vanuit hun functie of kennis in staat is om organisatorische en/of technische maatregelen te treffen om de gevolgen van het datalek te beperken, houden zich de 1e 24 uur na ontdekking van het datalek beschikbaar voor overleg met de interne verantwoordelijke c.q. eventueel door hem aangewezen experts en voor het zo nodig uitvoeren van opgedragen werkzaamheden als gevolg van het datalek.

9 – Beslissing melding datalekken

 1. De interne verantwoordelijke beslist zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen 60 uur na ontdekking van het datalek – al dan niet in overleg met de verantwoordelijke van de afdeling vanuit waar het datalek is ontdekt en/of door hem aangewezen experts – of het datalek dient te worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. 
 2. Een datalek wordt in principe altijd gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.
 3. De melding van het datalek gaat gepaard met beantwoording van de vragen zoals omschreven in onderdeel 7. 
 4. Een datalek dat gemeld is aan de Autoriteit Persoonsgegeven wordt eveneens gemeld aan de betrokkenen indien het een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, tenzij inmiddels passende maatregelen zijn genomen dat het hoge risico heeft afgewend.

10 – Melding datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegeven en/of betrokkenen

 1. De interne verantwoordelijke draagt zo nodig zorg voor de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n). 
 2. Melding geschiedt zo spoedig mogelijk na de ontdekking en uiterlijk binnen 72 uur na ontdekking van het datalek. 
 3. Het is enige andere werknemer dan de interne verantwoordelijke niet toegestaan om het (mogelijke) datalek zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te melden.
 4. Als een werknemer het niet eens is met de beslissing van de interne verantwoordelijke omtrent het al dan niet melden van het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan kan hij zijn grieven kenbaar maken aan de directie. 
 5. Indien daartoe verzocht, verleent een werknemer alle medewerking aan de verantwoordelijke om de getroffen personen conform artikel 34 AVG te kunnen informeren omtrent het datalek.

11 – Gevolgen melding datalekken

 1. Indien het datalek negatieve gevolgen heeft voor betrokkenen, dan doet de interne verantwoordelijke er alles aan om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 
 2. Afhankelijk van de aard en de omvang van het datalek voor betrokkenen bepaalt de interne verantwoordelijke:
 3. op welke wijze betrokkenen worden geïnformeerd (waaronder in ieder geval de mededelingen worden gedaan welke soorten persoonsgegevens getroffen zijn, wat de mogelijke gevolgen zijn, welke maatregelen Alpha fysiotherapie neemt en op welke wijze betrokkenen zelf de schade kunnen voorkomen of beperken)
 4. welke nazorg betrokkenen krijgen
 5. welke acties in het belang van de organisatie noodzakelijk zijn
 6. Indien een datalek heeft plaatsgevonden – ongeacht of deze is gemeld of niet – worden zo spoedig mogelijk adequate technische en/of organisatorische maatregelen getroffen om toekomstige gelijksoortige datalekken te voorkomen.

12 – Bijhouden register datalekken

De interne verantwoordelijke houdt een register bij van alle datalekken, waarin alle gegevens rondom het datalek worden geregistreerd, zoals:

 • een omschrijving van het incident
 • datum en tijdstip van het datalek
 • datum en tijdstip ontdekking van het datalek?
 • omschrijving van de soort gelekte persoonsgegevens
 • omschrijving van de categorie(en) van betrokkenen die zijn getroffen
 • omschrijving aantal betrokkenen (bij benadering) 
 • of ook gegevens van personen in andere EU-landen zijn gelekt
 • of het incident is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en zo ja datum en tijdstip melding
 • of het incident is gemeld aan de betrokkenen en zo ja, datum en tijdstip melding
 • op welke wijze betrokkenen zijn geïnformeerd
 • de gevolgen van het datalek, met indien mogelijk vermelding van datum en tijdstip 
 • welke technische en/of organisatorische maatregelen zijn getroffen na het datalek, met vermelding van datum en tijdstip

Dit protocol meldplicht datalekken is opgemaakt op 20 mei 2021. 

Contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Alpha fysiotherapie, Voorstraat 34, 4153 AL Beesd, e-mailadres: info@alphafysiotherapie.nl, telefoonnummer: 0345681645

Operationeel verantwoordelijkeM.P. de Waal, e-mailadres: martin@alphafysiotherapie.nl, telefoonnummer: 0345681645

Functionaris van de GegevensverwerkingA.H. de Weert, e-mailadres: eva@alphafysiotherapie.nl, telefoonnummer: 0345681645

Verwerkingsactiviteiten van reguliere persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegeven(s): BSN

Categorie betrokkenen: Patiënten

Grondslag voor de verwerking: Wettelijke plicht

Doel verwerking: Dienstverlening

Zelf verwerken: Ja  

Waar bevindt zich de verwerker? Binnen de EU of in een land met voldoende juridische waarborgen 

EU Verwerkersovereenkomst? Ja 

Bewaartermijn: 10 jaar

Veiligheidsmaatregelen: Anonimisering persoonsgegevens 

Verwerkingsactiviteiten van bijzondere persoonsgegevens: NVT 

Datum aanmaken register: 20 mei 2021

Algemene voorwaarden Alpha fysiotherapie

Definities

 1. Alpha fysiotherapie: Alpha fysiotherapie, gevestigd te Beesd onder KvK nr. 70350965.
 2. Klant: degene met wie Alpha fysiotherapie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Alpha fysiotherapie en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Alpha fysiotherapie.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Alpha fysiotherapie hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Alpha fysiotherapie hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Alpha fysiotherapie te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Alpha fysiotherapie niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Alpha fysiotherapie vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Alpha fysiotherapie, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Alpha fysiotherapie een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Alpha fysiotherapie is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Alpha fysiotherapie de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Alpha fysiotherapie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Alpha fysiotherapie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Alpha fysiotherapie op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Alpha fysiotherapie mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Alpha fysiotherapie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Alpha fysiotherapie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Alpha fysiotherapie gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Alpha fysiotherapie. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Alpha fysiotherapie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Alpha fysiotherapie op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Alpha fysiotherapie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Alpha fysiotherapie te betalen. 

Annulering binnen 24 uur, niet nakomen van een afspraak en no-show tarief

 1. Alpha fysiotherapie brengt een no-show tarief in rekening bij annulering binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak.
 2. Bij annulering binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak wordt het consulttarief volledig in rekening gebracht. 
 3. Annuleren kan per email, telefoon of op het antwoordapparaat.  
 4. De actuele consulttarieven kunt u vinden op onze website. 
 5. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 
 6. Ziekte is geen reden voor afwijking.  
 7. Uitzonderingen worden bepaald in overleg met locatiemanager.

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Alpha fysiotherapie gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Alpha fysiotherapie roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Alpha fysiotherapie, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 2. het product niet is gebruikt
 3. het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 4. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 5. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 6. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 7. het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 8. het product geen los tijdschrift of losse krant is
 9. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 10. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 11. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  2. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  3. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  4. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 12. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@alphafysiotherapie.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Alpha fysiotherapie, https://alphafysiotherapie.nl, kan worden gedownload.
 13. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Alpha fysiotherapie, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 14. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Alpha fysiotherapie indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 15. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Alpha fysiotherapie deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Alpha fysiotherapie heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. Alpha fysiotherapie kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Alpha fysiotherapie heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Alpha fysiotherapie.
 3. Alpha fysiotherapie is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Alpha fysiotherapie te verrekenen met een vordering op Alpha fysiotherapie. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alpha fysiotherapie blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Alpha fysiotherapie op grond van wat voor met Alpha fysiotherapie gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Alpha fysiotherapie zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Alpha fysiotherapie een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Alpha fysiotherapie het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Alpha fysiotherapie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Alpha fysiotherapie het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Alpha fysiotherapie kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door Alpha fysiotherapie opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Alpha fysiotherapie.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Alpha fysiotherapie niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Alpha fysiotherapie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Alpha fysiotherapie, bij gebreke waarvan Alpha fysiotherapie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. zaken van Alpha fysiotherapie die bij de klant aanwezig zijn
  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Alpha fysiotherapie de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Alpha fysiotherapie enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Alpha fysiotherapie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Alpha fysiotherapie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Alpha fysiotherapie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Alpha fysiotherapie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Alpha fysiotherapie.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Alpha fysiotherapie de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Alpha fysiotherapie redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Alpha fysiotherapie en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Alpha fysiotherapie schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Alpha fysiotherapie ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Alpha fysiotherapie waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Alpha fysiotherapie schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  2. die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 2. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 3. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 4. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 6. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Alpha fysiotherapie waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Alpha fysiotherapie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Alpha fysiotherapie geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door Alpha fysiotherapie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Alpha fysiotherapie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Alpha fysiotherapie uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Alpha fysiotherapie in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Alpha fysiotherapie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Alpha fysiotherapie, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Alpha fysiotherapie en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) . 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Alpha fysiotherapie.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Alpha fysiotherapie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Alpha fysiotherapie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Alpha fysiotherapie verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Alpha fysiotherapie

 1. Alpha fysiotherapie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Alpha fysiotherapie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Alpha fysiotherapie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Alpha fysiotherapie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Alpha fysiotherapie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Alpha fysiotherapie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Alpha fysiotherapie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Alpha fysiotherapie in verzuim is. 
 3. Alpha fysiotherapie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Alpha fysiotherapie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Alpha fysiotherapie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Alpha fysiotherapie kan worden toegerekend in een van de wil van Alpha fysiotherapie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Alpha fysiotherapie kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Alpha fysiotherapie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Alpha fysiotherapie er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Alpha fysiotherapie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Alpha fysiotherapie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Alpha fysiotherapie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Alpha fysiotherapie. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Alpha fysiotherapie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Alpha fysiotherapie is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 01 september 2011.

Op het gebruik van deze website (https://alphafysiotherapie.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Alpha fysiotherapie streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Alpha fysiotherapie niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alpha fysiotherapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Alpha fysiotherapie en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Alpha fysiotherapie garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Alpha fysiotherapie te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Alpha fysiotherapie heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Alpha fysiotherapie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Alpha fysiotherapie zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Alpha fysiotherapie daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 
 

Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

1. Het gebruik van cookies

https://alphafysiotherapie.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.  

3. Type cookies en hun doelstellingen


Wij gebruiken de volgende type cookies:

– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt. 

– Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de site verlaten 

– Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

 • welke pagina’s je hebt bekeken
 • hoelang je op een bepaalde pagina bent gebleven
 • bij welke pagina je de site hebt verlaten

– Eigen tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.                                                                                                      

– Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.  

– Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

– Site verbetering cookies/ optimalisatie cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens


Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@alphafysiotherapie.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.
 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com

Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies


De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op https://alphafysiotherapie.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@alphafysiotherapie.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.   

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@alphafysiotherapie.nl.

Deze cookieverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).
 

20 mei 2021